906-483-0506
We use cookies to give you the best experience possible. By continuing we’ll assume you’re on board with our cookie policy

Different Types

Categories: Their Particular
Tổng hợp 40 bài mẫu IELTS PRODUCING – TASK 2

A/Phần mở bi (introduction) two – a few cu: Paraphrase lại đề bi:1 – two cu. Thesis statement (giới thiệu nội dung chính của ton bi):Trả lời trực tiếp cu hỏi của đề bi – cc em hon ton đồng ý/không đồng ý hoặc một phần đồng ý với ý kiến được đưa ra, one […]